ព្រះតេជព្រះគុណ ចៅ សុខ (សទ្ធម្មោ)

ព្រះតេជព្រះគុណ ចៅ សុខ (សទ្ធម្មោ)

ព្រះតេជព្រះគុណ ចៅ សុខ (សទ្ធម្មោ)