លោក ចៅ សេរី នៅទីក្រុង Philadelphia កាលខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

លោក ចៅ សេរី នៅទីក្រុង Philadelphia កាលខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣ ។