ព្រះសង្ឃឈរថតរូបក្បែរគង់ទង់ជាតិសាធារណរដ្ឋឆាត ។

ព្រះសង្ឃឈរថតរូបក្បែរគង់ទង់ជាតិសាធារណរដ្ឋឆាត ។