បន្ទប់សម្រាប់ព្រះសង្ឃ ឬ សម្រាប់អ្នកប្រតិបត្តិសាសនា តែក្រុមវេជ្ជការីមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃសម្រាក់នៅទីនេះ ។

បន្ទប់សម្រាប់ព្រះសង្ឃ ឬ សម្រាប់អ្នកប្រតិបត្តិសាសនា តែក្រុមវេជ្ជការីមិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះសង្ឃសម្រាក់នៅទីនេះ ។