CB9D08A5-6E3F-4A95-A511-ADF4165F158E_w640_r1_s

យុវជន​ម៉ាឡេស៊ី គ្រវី​ទង់ជ័យ​ក្នុង​ការហាត់សម​សម្រាប់​ការប្រារព្ធ​ទិវា​ជាតិ​ ដែល​កត់សម្គាល់​ខួប​ឯករាជ្យ​របស់​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​នៅ​ទីលាន​ឯករាជ្យ​ក្នុង​ទីក្រុង​កូឡាឡាំពួរ ថត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២។

យុវជន​ម៉ាឡេស៊ី គ្រវី​ទង់ជ័យ​ក្នុង​ការហាត់សម​សម្រាប់​ការប្រារព្ធ​ទិវា​ជាតិ​ ដែល​កត់សម្គាល់​ខួប​ឯករាជ្យ​របស់​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​នៅ​ទីលាន​ឯករាជ្យ​ក្នុង​ទីក្រុង​កូឡាឡាំពួរ ថត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២។