លឹម រង្សី

ដើម្បីការពារអក្សរសាស្ត្រ

ដើម្បីការពារអក្សរសាស្ត្រ

(បទពាក្យ ៧)   ដោយ លឹម រង្សី ————————————— អត្ថបទកំណាព្យនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ មិនមែនជាទស្សនៈ និងគោលជំហររបស់ វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ឡើយ ។

ល្បិចមេចោរស្របច្បាប់

ល្បិចមេចោរស្របច្បាប់

ដោយ លឹម រង្សី —————————————— អត្ថបទកំណាព្យនេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ មិនមែនជាទស្សនៈ និងគោលជំហររបស់ វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម ឡើយ ។