ឈ្វេងយល់ព្រះធម៌

រឿង ធម្មិកឧបាសក

រឿង ធម្មិកឧបាសក

“រឿង ធម្មិកឧបាសក” អមដោយគាថា​ប្រែ ឋិត​នៅក្នុង​ជំពូក​យមក​វគ្គ  នៃ​គម្ពីរ​ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ១ សម្ដែង​ដោយ ព្រះតេជព្រះគុណ ចៅ សុខ (​ស​ទ្ធ​ម្មោ​) ជា​សមណ​និស្សិត​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែក​អភិ​វ​ឌ្ឃ​សង្គម នៃ សកលវិទ្យា​ល័យ […]

រឿង នាយចុន្ទសូករិក

រឿង នាយចុន្ទសូករិក

“រឿង នាយចុន្ទសូករិក” អមដោយគាថា​ប្រែ ឋិត​នៅក្នុង​ជំពូក​យមក​វគ្គ  នៃ​គម្ពីរ​ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ១ សម្ដែង​ដោយ ព្រះតេជព្រះគុណ ចៅ សុខ (​ស​ទ្ធ​ម្មោ​) ជា​សមណ​និស្សិត​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែក​អភិ​វ​ឌ្ឃ​សង្គម នៃ សកលវិទ្យា​ល័យ […]

រឿង នន្ទត្ថេរ

រឿង នន្ទត្ថេរ

“រឿង នន្ទត្ថេរ” អមដោយគាថា​ប្រែ ឋិត​នៅក្នុង​ជំពូក​យមក​វគ្គ  នៃ​គម្ពីរ​ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ១ សម្ដែង​ដោយ ព្រះតេជព្រះគុណ ចៅ សុខ (​ស​ទ្ធ​ម្មោ​) ជា​សមណ​និស្សិត​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែក​អភិ​វ​ឌ្ឃ​សង្គម នៃ សកលវិទ្យា​ល័យ […]

រឿង សញ្ជ័យបរិព្វាជក

រឿង សញ្ជ័យបរិព្វាជក

“រឿង សញ្ជ័យបរិព្វាជក” អមដោយគាថា​ប្រែ ឋិត​នៅក្នុង​ជំពូក​យមក​វគ្គ  នៃ​គម្ពីរ​ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ១ សម្ដែង​ដោយ ព្រះតេជព្រះគុណ ចៅ សុខ (​ស​ទ្ធ​ម្មោ​) ជា​សមណ​និស្សិត​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែក​អភិ​វ​ឌ្ឃ​សង្គម នៃ សកលវិទ្យា​ល័យ […]

រឿង ចុល្លវគ្គ និងមហាវគ្គ

រឿង ចុល្លវគ្គ និងមហាវគ្គ

“រឿង ព្រះចុល្លកាល” អមដោយគាថា​ប្រែ ឋិត​នៅក្នុង​ជំពូក​យមក​វគ្គ  នៃ​គម្ពីរ​ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ១ សម្ដែង​ដោយ ព្រះតេជព្រះគុណ ចៅ សុខ (​ស​ទ្ធ​ម្មោ​) ជា​សមណ​និស្សិត​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែក​អភិ​វ​ឌ្ឃ​សង្គម នៃ សកលវិទ្យា​ល័យ […]

រឿង ទេវទត្ត

រឿង ទេវទត្ត

“រឿង ទេវទត្ត” អមដោយគាថា​ប្រែ ឋិត​នៅក្នុង​ជំពូក​យមក​វគ្គ  នៃ​គម្ពីរ​ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ១ សម្ដែង​ដោយ ព្រះតេជព្រះគុណ ចៅ សុខ (​ស​ទ្ធ​ម្មោ​) ជា​សមណ​និស្សិត​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែក​អភិ​វ​ឌ្ឃ​សង្គម នៃ សកលវិទ្យា​ល័យ […]

រឿង ភិក្ខុកោសម្ពី

រឿង ភិក្ខុកោសម្ពី

“រឿង ភិក្ខុកោសម្ពី” អមដោយគាថា​ប្រែ ឋិត​នៅក្នុង​ជំពូក​យមក​វគ្គ  នៃ​គម្ពីរ​ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ១ សម្ដែង​ដោយ ព្រះតេជព្រះគុណ ចៅ សុខ (​ស​ទ្ធ​ម្មោ​) ជា​សមណ​និស្សិត​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែក​អភិ​វ​ឌ្ឃ​សង្គម នៃ សកលវិទ្យា​ល័យ […]

រឿង កាលីយក្ខីនី

រឿង កាលីយក្ខីនី

“រឿង កាលីយក្ខីនី” អមដោយ គាថា​ប្រែ ឋិត​នៅក្នុង​ជំពូក​យមក​វគ្គ  នៃ​គម្ពីរ​ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ១ សម្ដែង​ដោយ ព្រះតេជព្រះគុណ ចៅ សុខ (​ស​ទ្ធ​ម្មោ​) ជា​សមណ​និស្សិត​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែក​អភិ​វ​ឌ្ឃ​សង្គម នៃ […]

រឿង ព្រះតិស្សត្ថេរ

រឿង ព្រះតិស្សត្ថេរ

 “រឿង ព្រះតិស្សត្ថេរ” អមដោយ គាថា​ប្រែ ឋិត​នៅក្នុង​ជំពូក​យមក​វគ្គ  នៃ​គម្ពីរ​ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ១ សម្ដែង​ដោយ ព្រះតេជព្រះគុណ ចៅ សុខ (​ស​ទ្ធ​ម្មោ​) ជា​សមណ​និស្សិត​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែក​អភិ​វ​ឌ្ឃ​សង្គម នៃ […]

រឿង​ម​ដ្ឋ​កុ​ណ្ឌ​លី​

រឿង​ម​ដ្ឋ​កុ​ណ្ឌ​លី​

 “​រឿង ម​ដ្ឋ​កុ​ណ្ឌ​លី​” អមដោយ គាថា​ប្រែ ឋិត​នៅក្នុង​ជំពូក​យមក​វគ្គ  នៃ​គម្ពីរ​ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ១ សម្ដែង​ដោយ ព្រះតេជព្រះគុណ ចៅ សុខ (​ស​ទ្ធ​ម្មោ​) ជា​សមណ​និស្សិត​ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ផ្នែក​អភិ​វ​ឌ្ឃ​សង្គម […]

រឿង​ ម​ដ្ឋ​កុ​ណ្ឌ​លី​

រឿង​ ម​ដ្ឋ​កុ​ណ្ឌ​លី​

 “ ​រឿង ម​ដ្ឋ​កុ​ណ្ឌ​លី ​” អមដោយ គាថា​ប្រែ ឋិត​នៅក្នុង​ជំពូក​យមក​វគ្គ  នៃ​គម្ពីរ​ធម្មបទដ្ឋកថា ភាគ ១ សម្ដែង​ដោយ ព្រះតេជព្រះគុណ ចៅ សុខ (​ស​ទ្ធ​ម្មោ​) […]

រឿង​ ចក្ខុ​បាល​ត្ថេ​រ​

រឿង​ ចក្ខុ​បាល​ត្ថេ​រ​

​សូម​អញ្ជើញ​លោកអ្នក​ស្ដាប់ “​ រឿង ​ចក្ខុ​បាលត្ថេ​រ​ ” អមដោយ​គាថា ឋិត​នៅក្នុង​ជំពូក​យមក​វគ្គ នៃ​គម្ពីរ ធម្មបទដ្ឋកថា  ភាគ ១ ។ រឿងនេះ សម្ដែង​ដោយ ព្រះតេជព្រះគុណ […]