រឿងនិទាន

រឿង កុក និង ក្តាម​

រឿង កុក និង ក្តាម​

នៅក្នុង​សម័យកាល​កន្ល​ង​ទៅហើយនោះ មាន​ត្រពាំង​មួយ ជាទី​អាស្រ័យ​គោចរ​នៃ​កុក​ចាស់​មួយ ។ កុក​នោះ​ខ្សោយកម្លាំង និង ស្វែងរក​ចំណីអាហារ​មិនបាន​ដោយ​ស្រួល ក៏ ពុត​ធ្វើជា​ព្រួយ​ទុក្ខលំបាក ឲ្យ​គេ​ឃើញ ។ ក្តាម​មួយ​នៅ​ទី​ក្បែរ​នោះ​ឃើញ កុក សំកុក​ជ្រប់​ដូច្នោះ​ក៏​សួរថា  ហេតុ​អី […]