ព្រះធម៌ និង សង្គម

អំពី​គុណសម្បត្តិ​របស់​ឧបាសិកា លីម ង៉ែត​

អំពី​គុណសម្បត្តិ​របស់​ឧបាសិកា លីម ង៉ែត​

ដោយ ភិក្ខុ នាថសីលោ ត្រឹង ថាច់ យុង ​ឧបាសិកា លីម ង៉ែត ជា​ឧបាសិកា​មួយរូប​ក្នុង​ពុទ្ធសាសនា ។ ពាក្យ​ថា​ឧបាសិកា ឬ​ឧបាសក គឺ​សំដៅ​ចំពោះ​ជន​អ្នកមាន​សទ្ធា​ជឿជាក់​ប្រាកដប្រជា​លើ​គុណព្រះពុទ្ធ គុណព្រះធម៌ […]