ប្រវត្តិសាស្ត្រ

ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោម នៅខេត្តឃ្លាំង ពិការភ្នែក ដោយសារឥទ្ធិពលខ្ទឹមក្រហម ដែលពួកគាត់ដាំ។ រូបៈ​ Internet

អត្ថបទ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ ស្តីពី «​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នៅ​ស្រុក​ជ្រោ​យញ ក្រោក​ឡើង​ប៉ះ​បោរ​ប្រឆាំង​និង​រដ្ឋអំណាច​យួន​កុ​ម្មុយ​និ​ស្ត​»

ដោយ គឹម សាវតា ​ […]