ធម៌ទេសនា

សិល្បៈបំបាត់់ទុក្ខ និងចាប់ផ្ដើមរស់ដោយស្ងប់ជាមួយថ្ងៃនេះ

សិល្បៈបំបាត់់ទុក្ខ និងចាប់ផ្ដើមរស់ដោយស្ងប់ជាមួយថ្ងៃនេះ

ព្រះធម៌ទេសនាស្ដីពី “សិល្បៈបំបាត់់ទុក្ខ និងចាប់ផ្ដើមរស់ដោយស្ងប់ជាមួយថ្ងៃនេះ” សំដែងដោយ ភិក្ខុ ថាច់ ប្រីជា គឿន (សុធម្មប្បញ្ញោ) នៅវត្តខេមររង្សី, ទីក្រុង San Jose, រដ្ឋ California […]

ព្រហ្មវិហារធម៌

ព្រហ្មវិហារធម៌

ព្រះធម៌ទេសនាអំពី “ព្រហ្មវិហារធម៌” សម្ដែងដោយព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា (សុវណ្ណប្បញ្ញោ) ព្រះចៅអធិការវត្តខេមររង្សី, ទីក្រុង San Jose, រដ្ឋ California, សហរដ្ឋអាមេេរិក កាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា […]

សំខាន់នៅលើចិត្ត

សំខាន់នៅលើចិត្ត

ធម្មទេសនាស្ដីអំពី “សំខាន់នៅលើចិត្ត” សំដែងដោយ ភិក្ខុ ថាច់ ប្រីជា គឿន (សុធម្មប្បញ្ញោ) នៅវត្តខេមររង្សី កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ៩ កើត ខែស្រាពណ៍ ឆ្នាំ មមែ […]

ការចូលវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ

ការចូលវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ

ធម្មទេសនាស្ដីអំពី “ការចូលវស្សារបស់ព្រះសង្ឃ” សំដែងដោយ ភិក្ខុ ថាច់ ប្រីជា គឿន (សុធម្មប្បញ្ញោ) នៅវត្តខេមររង្សី កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ១០ រោច ខែទុតិយាសាឍ ឆ្នាំ មមែ […]

កម្មវិធីសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យ នៃវត្តខេមររង្សី

កម្មវិធីសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យ នៃវត្តខេមររង្សី

ព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា (សុវណ្ណប្បញ្ញោ) ព្រះចៅអធិការវត្តខេមររង្សី នាទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពី ថ្ងៃអាទិត្យ ៣ រោច ខែទុតិយាសាឍ […]