ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ជួប លោក ខាប់ធៀន ឆែម វាំង ថាច់ (Captain James Văn Thạch) នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៤ ។

ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ជួប លោក ខាប់ធៀន ឆែម វាំង ថាច់ (Captain James Văn Thạch) នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៤ ។