លោក Captain James Van Thạch និង អ្នកស្រី ថាច់ ធី ង៉ុក (Thach Thi Ngoc) ។

លោក Captain James Van Thạch និង អ្នកស្រី ថាច់ ធី ង៉ុក (Thach Thi Ngoc) ។