អ្នក​តវ៉ា​ភូមិ​បឹងកក់​កាន់​​បដា​របស់​អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ Amnesty International ​​សុំ​ឲ្យ​ដោះ​លែង​អ្នក​ស្រី​យ៉ោម បុប្ផា។

អ្នក​តវ៉ា​ភូមិ​បឹងកក់​កាន់​​បដា​របស់​អង្គការ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​ Amnesty International ​​សុំ​ឲ្យ​ដោះ​លែង​អ្នក​ស្រី​យ៉ោម បុប្ផា។