ប៉ូលិសខ្មែរ បង្ក្រាបព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាម នាទីក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ១៧​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ខណៈដែលព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមប្រមាណជាង ៥០ អង្គយកញាតិទៅជូនស្ថានទូត យួនដើម្បីជម្រុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិខ្មែរ ក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោម ក្នុងនោះ មានសុំឲ្យដោះលែងអតីត ព្រះចៅអធិការវត្តភ្នំ ដិនខាងជើង ទឹម សាខន នៃខេត្តតាកែវ និង ព្រះសង្ឃទាំង ៥ អង្គ នៅខេត្តឃ្លាំង ។

ប៉ូលិសខ្មែរ បង្ក្រាបព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាម នាទីក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ១៧​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ខណៈដែលព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមប្រមាណជាង ៥០ អង្គយកញាតិទៅជូនស្ថានទូត យួនដើម្បីជម្រុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិខ្មែរ ក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោម ក្នុងនោះ មានសុំឲ្យដោះលែងអតីត ព្រះចៅអធិការវត្តភ្នំ ដិនខាងជើង ទឹម សាខន នៃខេត្តតាកែវ និង ព្រះសង្ឃទាំង ៥ អង្គ នៅខេត្តឃ្លាំង ។

ប៉ូលិសខ្មែរ បង្ក្រាបព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនៅមុខស្ថានទូតវៀតណាម នាទីក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃទី ១៧​ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០៧ ខណៈដែលព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមប្រមាណជាង ៥០ អង្គយកញាតិទៅជូនស្ថានទូត យួនដើម្បីជម្រុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិខ្មែរ ក្រោមនៅកម្ពុជាក្រោម ក្នុងនោះ មានសុំឲ្យដោះលែងអតីត ព្រះចៅអធិការវត្តភ្នំ ដិនខាងជើង ទឹម សាខន នៃខេត្តតាកែវ និង ព្រះសង្ឃទាំង ៥ អង្គ នៅខេត្តឃ្លាំង ។