ទី​វត្ត​អារាម សាលារៀន និង​រមណីយដ្ឋាន នានា​ដែល​នៅ​រក្សាបាន​នូវ​វប្បធម៌​ខ្មែរ​នៅ​ខេត្ត​ត្រា​វិញ​(​ព្រះ​ត្រពាំង​)​នាពេល​បច្ចុប្បន្ននេះ