ការ​សិក្សា​ផ្នែក​ពុទ្ធិក​សិក្សា នៅ​ដែន​ដី​កម្ពុជា​ក្រោម

លោក សឺន ថាយ ធន នៃវិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្រោម សម្ភាសន៍ ព្រះតេជព្រះគុណ ត្រឹង ថាច់ យុង អ្នកនាំពាក្យសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម អំពី ការសិក្សាផ្នែកពុទ្ធិកសិក្សានៅដែនដីកម្ពុជាក្រោម ។