ព្រហ្មវិហារធម៌

វត្តខេមររង្សី, San Jose, California, សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៥៖ នាង ថាច់ គឹម ចិន្ដា រាប់បាត្រព្រះសង្ឃក្នុងពិធីខួបកំណើតរបស់នាង ។
វត្តខេមររង្សី, San Jose, California, សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៥៖ នាង ថាច់ គឹម ចិន្ដា រាប់បាត្រព្រះសង្ឃក្នុងពិធីខួបកំណើតរបស់នាង ។ រូបថត ថាច់ ប្រីជា គឿន

ព្រះធម៌ទេសនាអំពី “ព្រហ្មវិហារធម៌” សម្ដែងដោយព្រះតេជព្រះគុណ សឺង យ៉ឹង រតនា (សុវណ្ណប្បញ្ញោ) ព្រះចៅអធិការវត្តខេមររង្សី, ទីក្រុង San Jose, រដ្ឋ California, សហរដ្ឋអាមេេរិក កាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ ។