ប៉ូលិសវៀតណាមឈរការពារសន្តិសុខពេលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ជុំនំជម្រះក្ដីអ្នកសរសេរប្លក់ នៅហាណូយ កាលពី ថ្ងៃទី ០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០០៥ ។ រូបថត៖ AP Photo/Richard Vogel

ប៉ូលិសវៀតណាមឈរការពារសន្តិសុខពេលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ជុំនំជម្រះក្ដីអ្នកសរសេរប្លក់ នៅហាណូយ កាលពី ថ្ងៃទី ០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០០៥ ។ រូបថត៖ AP Photo/Richard Vogel

ប៉ូលិសវៀតណាមឈរការពារសន្តិសុខពេលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ជុំនំជម្រះក្ដីអ្នកសរសេរប្លក់ នៅហាណូយ កាលពី ថ្ងៃទី ០៨ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០០៥ ។ រូបថត៖ AP Photo/Richard Vogel