អ្នកភូមិបឹងកក់រងរបួសនៅមុខសាលាក្រុងភ្នពេញ ព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ដោយប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលិស្ត ។

អ្នកភូមិបឹងកក់រងរបួសនៅមុខសាលាក្រុងភ្នពេញ ព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ដោយប៉ះទង្គិចជាមួយប៉ូលិស្ត ។