អាប្រាហាម លីនខូន (Abraham Lincoln) ប្រធានាធិបតី ទី ១៦ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ។ កើតនៅថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៨០៩-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៨៦៥ (អាយុ ៥៦ ឆ្នាំ) ។ រូបថតនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៦៣ ។ www.wikipedia.org

អាប្រាហាម លីនខូន (Abraham Lincoln) ប្រធានាធិបតី ទី ១៦ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ។ កើតនៅថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៨០៩-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៨៦៥ (អាយុ ៥៦ ឆ្នាំ) ។ រូបថតនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៦៣ ។ www.wikipedia.org

អាប្រាហាម លីនខូន (Abraham Lincoln) ប្រធានាធិបតី ទី ១៦ របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ។ កើតនៅថ្ងៃទី ១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ១៨០៩-ស្លាប់នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ១៨៦៥ (អាយុ ៥៦ ឆ្នាំ) ។ រូបថតនៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៦៣ ។ http://www.wikipedia.org