ព្រះភិក្ខុ ថាច់ ប្រីជា គឿន អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ និង​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ។ រូប៖ សហព័ន្ធ​ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

ព្រះភិក្ខុ ថាច់ ប្រីជា គឿន អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ និង​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ។ រូប៖ សហព័ន្ធ​ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

ព្រះភិក្ខុ ថាច់ ប្រីជា គឿន អ្នក​និពន្ធ​សៀវភៅ និង​ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ព័ត៌មាន​នៃ​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ។ រូប៖ សហព័ន្ធ​ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម