លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងកាន់ពលរដ្ឋអ្នកភូមិបឹងកក់ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី ០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងកាន់ពលរដ្ឋអ្នកភូមិបឹងកក់ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី ០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

លោក សម រង្ស៊ី ថ្លែងកាន់ពលរដ្ឋអ្នកភូមិបឹងកក់ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ កាលពីថ្ងៃចន្ទ ទី ០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៣ ។