Chris Smith

លោក Chris Smith សមាជិកសភាអាមេរិក ថ្លែងនៅក្នុងពីធីដាក់ពង្រាង “ច្បាប់អនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សវៀតណាមឆ្នាំ ២០១៣” ស្នើទៅរដ្ឋសភាអាមេរិក នៅអាគារសភាតំណាង Rayburn កាលពីថ្ងៃទី ០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

លោក Chris Smith សមាជិកសភាអាមេរិក ថ្លែងនៅក្នុងពីធីដាក់ពង្រាង “ច្បាប់អនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សវៀតណាមឆ្នាំ ២០១៣” ស្នើទៅរដ្ឋសភាអាមេរិក នៅអាគារសភាតំណាង Rayburn កាលពីថ្ងៃទី ០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៣ ។