អ្នកភូមិបឹងកក់តវ៉ាឲ្យដោះលែងអ្នកស្រី យ៉ោម បុប្ផា កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

អ្នកភូមិបឹងកក់តវ៉ាឲ្យដោះលែងអ្នកស្រី យ៉ោម បុប្ផា កាលពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។