8F3DCC1C-7C1D-45B9-A095-476889F9EE84_w640_r1_s_cx0_cy16_cw0

ក្រុម​អ្នក​កាសែត​នៅក្នុង​ប្រទេស បូរុនឌី (Burundi) កំពុង​ប្រឆាំង​នឹង​ច្បាប់ថ្មី​មួយ។

ក្រុម​អ្នក​កាសែត​នៅក្នុង​ប្រទេស បូរុនឌី (Burundi) កំពុង​ប្រឆាំង​នឹង​ច្បាប់ថ្មី​មួយ។