កន្លែង​តាំង​ពិព័រណ៍​ផលិតផល​ប្រចាំ​ស្រុក​កំពង់ស្ពាន ដែល​ភាសា​វៀតណាម ហៅ​ស្រុក​កូវកែ ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ឬ ​ខេត្ត​ត្រាវិញ ។

កន្លែង​តាំង​ពិព័រណ៍​ផលិតផល​ប្រចាំ​ស្រុក​កំពង់ស្ពាន ដែល​ភាសា​វៀតណាម ហៅ​ស្រុក​កូវកែ ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ឬ ​ខេត្ត​ត្រាវិញ ។