មហាសន្និបាតពិភពលោក លើកទី ៧ នៃគណៈកម្មការ យុវជនសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម

មហាសន្និបាត​ពិភពលោក លើក​ទី ៧ នៃ​គណៈកម្មការ  យុវជន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម នៅ​ភី​ឡា​ដែល​ភា  រដ្ឋ​ភែ​ន​ស៊ី​វី​ញ៉ា​,​សហរដ្ឋអាមេរិក ថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា  ឆ្នាំ ២០១៣ ។​
TPK 26 May 2013​ក្រុមយុវជន​សហព័ន្ធ​ខ្មែរ​កម្ពុជា​ក្រោម ទាំងនេះ មកពី​ប្រទេស​នានា​ជា​រៀងរាល់ឆ្នាំ​ដើម្បី​ពិភាក្សាគ្នា អំពី​បញ្ហា​សិទ្ធិមនុស្ស​ខ្មែរក្រោម​នៅ​ដែនដី​កម្ពុជា​ក្រោម ។ ពួកគេ​ផ្សព្វផ្សាយ​នូវ​ដំណឹង​ផ្សេងៗ​ទាក់ទិន​នឹង​បញ្ហា ខ្មែរក្រោម​នៅតាម​បណ្ដាញ​អិន​ធើ​ណិ​ត និង​សរសេរ សារ​ថ្លែងការណ៍​នៅក្នុង​វេទី​កា​អចិន្ត្រៃយ៍​នៃ​អង្គការ​សហ​ប្រជា ជាតិ​ស្ដីពី​ជនជាតិដើម (UNPFII) ដើម្បី​ជម្រុញ​ឲ្យ​មានការ គោរព​សិទ្ធិមនុស្ស​ទៅលើ​ជនជាតិដើម​ខ្មែរក្រោម​ពីរ​ដ្ឋា ភិ​បាល​វៀតណាម ។​