កន្លែង​តាំង​ពិព័រណ៍​ផលិតផល​ប្រចាំ​ស្រុក​កញ្ចោងភ្នំពេញ ដែល​ភាសា​វៀតណាម ហៅ​ស្រុក​ទីវកឹង ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ឬ​ខេត្ត​ត្រាវិញ ។

កន្លែង​តាំង​ពិព័រណ៍​ផលិតផល​ប្រចាំ​ស្រុក​កញ្ចោងភ្នំពេញ ដែល​ភាសា​វៀតណាម ហៅ​ស្រុក​ទីវកឹង ស្ថិត​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះត្រពាំង ឬ​ខេត្ត​ត្រាវិញ ។