ភោជនីយដ្ឋានដែលកំពុងសាងសង់នៅក្បែរវត្តសិរីតេជោមហាទុបប្រមាណ ២០ ម៉ែត្រ ។

ភោជនីយដ្ឋានដែលកំពុងសាងសង់នៅក្បែរវត្តសិរីតេជោមហាទុបប្រមាណ ២០ ម៉ែត្រ ។