សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ធ្វើបាតុកម្មនៅទីក្រុងព្រូសែល ប្រទេសបែលហ្ស៊ីក ដើម្បីទាមទារឲ្យវៀតណាមដោះលេងព្រះសង្ឃ និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅខេត្តឃ្លាំង ថ្ងៃទី ០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។

សហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោម ធ្វើបាតុកម្មនៅទីក្រុងព្រូសែល ប្រទេសបែលហ្ស៊ីក ដើម្បីទាមទារឲ្យវៀតណាមដោះលេងព្រះសង្ឃ និងពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅខេត្តឃ្លាំង ថ្ងៃទី ០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។