ព្រះសង្ឃ​កម្ពុជា​ក្រោម ចូល​រួម​មើល​ពិធី​លយប្រទីប។

ព្រះសង្ឃ​កម្ពុជា​ក្រោម ចូល​រួម​មើល​ពិធី​លយប្រទីប។