ព្រះសង្ឃ ៥ អង្គដែលត្រូវបានវៀតណាមផ្ដន្ទាទោសពី ២ ទៅ ៤ ឆ្នាំ ក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ ០៨ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៧ ។

ព្រះសង្ឃ ៥ អង្គដែលត្រូវបានវៀតណាមផ្ដន្ទាទោសពី ២ ទៅ ៤ ឆ្នាំ ក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ ០៨ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៧ ។