ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម ៥ អង្គ ត្រូវបានដោះលែងមកវិញ នៅអធ្រាធរំលងថ្ងៃទី ២ ចូល ទី ៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។

ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម ៥ អង្គ ត្រូវបានដោះលែងមកវិញ នៅអធ្រាធរំលងថ្ងៃទី ២ ចូល ទី ៣ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៤ ។