បាតុកម្មនៅបាងកក ថ្ងៃទី ០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត SITHIKORN WONGWUDTHIANUN / Bangkok Post

បាតុកម្មនៅបាងកក ថ្ងៃទី ០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត SITHIKORN WONGWUDTHIANUN / Bangkok Post