571913

បាតុកម្មនៅបាងកក ថ្ងៃទី ០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ ។ រូបថត Sithikorn Wongwudthianun / Bangkok Post