ព្រះតេជព្រះគុណ ឡាំ យ៉ាន សម្រាក់ព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលកូន ។

ព្រះតេជព្រះគុណ ឡាំ យ៉ាន សម្រាក់ព្យាបាលជំងឺនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាលកូន ។