លោក ខាប់ធៀន ឆែម វាំង ថាច់ (Captain James Văn Thạch) ។

លោក ខាប់ធៀន ឆែម វាំង ថាច់ (Captain James Văn Thạch) ។