ពលរដ្ឋដែលបាត់ឈ្មោះបោះឆ្នោត នាំគ្នាមកចុះឈ្មោះនៅ ទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ទួលគោក ថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ពលរដ្ឋដែលបាត់ឈ្មោះបោះឆ្នោត នាំគ្នាមកចុះឈ្មោះនៅ ទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ទួលគោក ថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ពលរដ្ឋដែលបាត់ឈ្មោះបោះឆ្នោត នាំគ្នាមកចុះឈ្មោះនៅ ទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ទួលគោក ថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ។