សកម្មជនដីធ្លី នៅតំបន់បឹងកក់ អ្នកស្រី ទេព វន្នី អ្នកស្រី យ៉ោម បុប្ផា អ្នកស្រី បូឆវី អ្នកស្រី ផាន់ ឈុនរ៉េត និងអ្នកស្រី សុង ស្រីលាភ ដែលត្រូវកងកម្លាំង ប្រដាប់អាវុធចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកមិញ ត្រូវបានដោះលែងមកវិញហើយ។

សកម្មជនដីធ្លី នៅតំបន់បឹងកក់ អ្នកស្រី ទេព វន្នី អ្នកស្រី យ៉ោម បុប្ផា អ្នកស្រី បូឆវី អ្នកស្រី ផាន់ ឈុនរ៉េត និងអ្នកស្រី សុង ស្រីលាភ ដែលត្រូវកងកម្លាំង ប្រដាប់អាវុធចាប់ខ្លួនកាលពីព្រឹកមិញ ត្រូវបានដោះលែងមកវិញហើយ។