សមណនិស្សិតខ្មែរក្រោមនៅថៃធ្វើកិច្ចវត្តព្រះឧបជ្ឈាយ៍មុនពេលចូលព្រះវស្សា

សមណនិស្សិតខ្មែរក្រោមនៅថៃធ្វើកិច្ចវត្តព្រះឧបជ្ឈាយ៍មុនពេលចូលព្រះវស្សា