ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនៅភ្នំពេញ ធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ដោះលែងព្រះតេជព្រះគុណ លី ចិន្ដា, ថាច់ ធឿន និង លីវ នី កាលពីថ្ងៃ ទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនៅភ្នំពេញ ធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម ដោះលែងព្រះតេជព្រះគុណ លី ចិន្ដា, ថាច់ ធឿន និង លីវ នី កាលពីថ្ងៃ ទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោមនៅភ្នំពេញ ធ្វើបាតុកម្មទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម
ដោះលែងព្រះតេជព្រះគុណ លី ចិន្ដា, ថាច់ ធឿន និង លីវ នី កាលពីថ្ងៃ
ទី ២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៣ ។