លោកសំ បូរិន ជាមួយ​នឹង​អតីតឯកអគ្គរាជទូតសហរដ្ឋ​អាមេរិក​នៅភ្នំពេញ លោកឆាល រ៉េយ (Charles A. Ray)

លោកសំ បូរិន ជាមួយ​នឹង​អតីតឯកអគ្គរាជទូតសហរដ្ឋ​អាមេរិក​នៅភ្នំពេញ លោកឆាល រ៉េយ (Charles A. Ray)