ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ស ព្រះឧបជ្ឈាយ័វត្តកញ្ចោងកំពង់លាវ ដែលត្រូវយួនចងនឹងវបង្គោលវត្តកំពង់លាវបាញ់ប្រហារក្នុងវត្តកាលពីថ្ងៃទី ១៦ វិច្ឆិកា ១៩៧៦ ។

ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ស ព្រះឧបជ្ឈាយ័វត្តកញ្ចោងកំពង់លាវ ដែលត្រូវយួនចងនឹងវបង្គោលវត្តកំពង់លាវបាញ់ប្រហារក្នុងវត្តកាលពីថ្ងៃទី ១៦ វិច្ឆិកា ១៩៧៦ ។

ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ស ព្រះឧបជ្ឈាយ័វត្តកញ្ចោងកំពង់លាវ ដែលត្រូវយួនចងនឹងវបង្គោលវត្តកំពង់លាវបាញ់ប្រហារក្នុងវត្តកាលពីថ្ងៃទី ១៦ វិច្ឆិកា ១៩៧៦ ។