លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ផ្តល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរី នៅរដ្ឋធានី Washington ។

លោក ថាច់ ង៉ុក ថាច់ ផ្តល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរី នៅរដ្ឋធានី Washington ។