ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជួប លោក ស្រី Suzan Johnson Cook មន្រ្តីស្ថានទូតគោចរ សេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិនៃក្រសួងការបរទេសហរដ្ឋអាមេរិក នៅថ្ងៃអង្គារ៍ ទី ១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ ។ កិច្ចប្រជុំតុមូលនេះធ្វើឡើងដើម្បីជួបជាមួយ នឹងតំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់ដល់ដំណើរ ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមរបស់លោកស្រីកាលពីពេលកន្លងមកនេះ ។

ប្រតិភូសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជួប លោក ស្រី Suzan Johnson Cook មន្រ្តីស្ថានទូតគោចរ សេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិនៃក្រសួងការបរទេសហរដ្ឋអាមេរិក នៅថ្ងៃអង្គារ៍ ទី ១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១២ ។ កិច្ចប្រជុំតុមូលនេះធ្វើឡើងដើម្បីជួបជាមួយ នឹងតំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់ដល់ដំណើរ ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមរបស់លោកស្រីកាលពីពេលកន្លងមកនេះ ។