អ្នកស្រី តា ផុង តឹង , លោក ង្វៀង វ៉ាំង ហាយ និង លោក ផាង ថាន់ ហាយ ។

អ្នកស្រី តា ផុង តឹង , លោក ង្វៀង វ៉ាំង ហាយ និង លោក ផាង ថាន់ ហាយ ។