ក្រុមយុវជនផ្ទុះកំហឹងដុតឡានរបស់កងរាជអាវុធហត្ថ នៅក្នុងមណ្ឌល បោះឆ្នោតស្ទឹងមានជ័យកាលពីថ្ងៃអាទីត្យទី ២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ព្រោះរកមិនឃើញឈ្មោះបោះឆ្នោត ។

ក្រុមយុវជនផ្ទុះកំហឹងដុតឡានរបស់កងរាជអាវុធហត្ថ នៅក្នុងមណ្ឌល បោះឆ្នោតស្ទឹងមានជ័យកាលពីថ្ងៃអាទីត្យទី ២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ព្រោះរកមិនឃើញឈ្មោះបោះឆ្នោត ។

ក្រុមយុវជនផ្ទុះកំហឹងដុតឡានរបស់កងរាជអាវុធហត្ថ នៅក្នុងមណ្ឌល បោះឆ្នោតស្ទឹងមានជ័យកាលពីថ្ងៃអាទីត្យទី ២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ព្រោះរកមិនឃើញឈ្មោះបោះឆ្នោត ។