ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោកឡើងតវ៉ាចំពោះការបាត់បង់ឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅមណ្ឌាលស្ទឹងមានជ័យ កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ។

ពលរដ្ឋខ្មែរក្រោកឡើងតវ៉ាចំពោះការបាត់បង់ឈ្មោះបោះឆ្នោត នៅមណ្ឌាលស្ទឹងមានជ័យ កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៣ ។