មនុស្សជោគជ័យ និង មនុស្សបរាជ័យ

ការទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតគឺជាការលំបាក ។ វាតម្រូវឱ្យមានការអនុវត្ត ឬ ការប្រតិបត្តិខ្លួន ទៅតាមគោលការណ៍ ជាច្រើន ដូចជា ត្រូវឆន្ទៈរឹងមាំ និងការអត់ធ្មត់ តស៊ូជាដើម ។ ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក្ដី រីករាយនោះ គឺការធ្វើឱ្យក្តីប្រាថ្នា របស់អ្នក ក្លាយជាការពិត!

ថ្ងៃនេះ យើងសូមផ្តល់ជូននូវឱកាសមួយដល់លោកអ្នកដើម្បីបានឃើញថា ហេតុអ្វីបានជាមនុស្ស មួយចំនួនទទួលបានជោគ ជ័យ ខណៈដែលអ្នកផ្សេងទៀតបានបរាជ័យ នៅក្នុងជីវិត ។

1 Susess Full

Blame and Responsibility

Fall

Forgive and Hold Drudges

Information

know

Like

Live

Radiate

Read
Goals